Regionálne združenie inteligencie Ponitria

Regionálne združenie inteligencie Ponitria je dobrovoľná  neformálna organizácia príslušníkov inteligencie, ktorá si dala za cieľ šírenie kultúry a vzdelanosti v regióne Stredné Ponitrie na občianskej báze. Je tiež zároveň alternatívnou formou v tejto činnosti voči štátnym zodpovedným inštitúciám s dôrazom na uplatnenie občianskej  iniciatívy. Sústreďuje sa na pozdvihnutie regionálneho povedomia a hrdosti obyvateľov ako aj pozitívneho vzťahu k svojmu rodnému kraju. Združenie sa vo svojej aktivite zameriava na špecifiká a osobitosti daného regiónu, medzi ktoré najviac patria osobnosti, ktoré sa tu narodili a pôsobili. Združenie vzniklo 15.7 1996, je riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR , IČO 31197639 so sídlom v Topoľčanoch. Jeho členmi sú predovšetkým učitelia a pracovníci kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. 

Medzi významné aktivity, ktoré združenie realizovalo patrilo každoročné odovzdávanie Cien Valentína Beniaka za rozvoj vzdelanosti a kultúry na Strednom Ponitrí, Pivné slávnosti spojené s výstavou pivovarských exponátov v spolupráci s Tríbečským múzeom v Topoľčanoch,  prednášky na regionálnu problematiku a špecifiká, odhalenie pamätných tabúľ osobnostiam regiónu básnikovi Valentínovi Beniakovi,  sochárke Ľudmile Cvengrošovej, herečke Kataríne Kolníkovej, dramatikovi a hercovi Stanislavovi Štepkovi. Usporiadalo besedy s osobnosťami regiónu, spisovateľkou Ruženou  Smatanovou, bývalou učiteľkou v Ludaniciach, opernou speváčkou Margarétou Švercelovou z Brodzian  pre študentov v spolupráci so strednými školami v Topoľčanoch : Súkromná stredná odborná škola pedagogická , Obchodná akadémia, Cirkevné gymnázium Vincenta d´Paul. Taktiež zorganizovalo prednášky o vzácnych archeologických vykopávkach z obdobia Veľkej Moravy na Bojnej a významných archeológoch Vladárovi z Brodzian a Widermanovi z Topoľčian. V súčasnosti združenie pracuje na vydaní publikácie Osobnosti Stredného Ponitria v spolupráci s Krúžkom historikov v Topoľčanoch, Súkromnou strednou odbornou školou pedagogickou v Topoľčanoch, Cirkevným gymnáziom sv.Vincenta de Paul v Topoľčanoch, Maticou slovenskou v Chynoranoch, Tríbečskou knižnicou v Topoľčanoch a niektorými obecnými úradmi na strednom Ponitrí.