Krúžok historikov v Topoľčanoch

Prehľad dejín Krúžku historikov v Topoľčanoch

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch vznikol v roku 1981 na podnet doc. Dariny Lehotskej, ktorá zdôrazňovala nezastupiteľnú úlohu takýchto združení pri organizovaní regionálnych podujatí a najmä pri spracovávaní regionálnych dejín. Krstnými otcami krúžku sa stali prof. Štefan Pozdišovský a PhDr. Milan Šišmiš z Trenčianskeho klubu historikov.

Prvou členkou SHS z nášho regiónu bola v roku 1978 Mgr. Gabriela Chochulová, ktorá reagovala na požiadavku založiť krúžok historikov v Topoľčianskom okrese. Vlastivedné múzeum (dnešné Tribečské múzeum) sa stalo centrom týchto snažení. Keď v roku 1981 vznikol Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, stala sa Mgr. Gabriela Chochulová jeho predsedníčkou a PhDr. Oľga Kvasnicová  jeho tajomníčkou.

V roku 1992 sa predsedníčkou stala PhDr. Oľga Kvasnicová a tajomníčkou Mgr. Helena Grežďová. Mgr. Gabriela Chochulová je jeho čestnou predsedníčkou. Centrom krúžku sa stal štátny archív.

Členskú základňu krúžku tvoria historici, archivári, archeológovia z Tribečského múzea, štátneho archívu, učitelia dejepisu a príbuzných odborov zo stredných a základných škôl v okresoch Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske, ktorí sú zároveň členmi Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave. V rámci SHS sú viacerí členmi aj iných sekcií SHS.

Po roku 2000 sa členmi krúžku postupne stali PhDr. Katarína Beňová, PhDr. Mário Žáčik, Mgr. Bohuš Sasko, Mgr. Helena Kopecká a Mgr. Andrea Rybanská. V súčasnosti členskú základňu tvorí 10 členov. Okrem vyššie spomených sú dlhoročnými členmi krúžku Mgr. Miroslav Kollár a PhDr. Vladimír Daniš. Od roku 2013 je predsedníčkou PhDr. Katarína Beňová a tajomníkom Mgr. Bohuš Sasko.

Podujatia krúžku, vlastivedné semináre, prednášky, výstavy a pod. sa od samého začiatku zameriavali na propagáciu regionálnej histórie. Výpočet seminárov, prednášok, výstav a iných akcií nie je na tomto mieste potrebné urobiť, lebo sa o nich môžeme dočítať na stránkach SHS a v informačných bulletinoch SHS. Krúžok sa zameriaval na osobnosti pochádzajúce z regiónu a k výročiam ich narodenia či úmrtia usporiadal odborné vlastivedné semináre i výstavy. Tie sa konali i pri príležitosti vydania monografií obcí a miest, na ktorých členovia krúžku aktívne autorsky spolupracovali.

Spracovali: Mgr. Helena Grežďová

PhDr. Katarína Beňová