Podujatia

 

AKADÉMIA – VEĽKÁ DUCHOVNÁ OSOBNOSŤ TOPOĽČIAN

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Regionálne združenie inteligencie Ponitria, Základná škola, Škultétyho ul. V Topoľčanoch, Rímskokatolícka cirkev Fara Topoľčany  pripravili dňa 14. 09. 2023  akadémiu Veľká duchovná osobnosť Topoľčian, venovanú 100. výročiu narodenia vdp. Ladislava Dorušáka. Podujatie sa konalo v priestoroch  spomínanej školy, ktorej riaditeľka Mgr. Mária Bezáková v úvodnom príhovore početnejšiemu počtu účastníkov zdôraznila  význam tejto osobnosti pre mesto, v ktorom pôsobil ako dekan fary 29 rokov. Pripomenula okrem iného jeho zásluhy na zriadení štyroch cirkevných škôl. Mgr. Helena Kopecká z Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch poukázala, že Ladislav Dorušák pre vytvorené dielo  našiel svoje miesto i v publikácii Osobnosti stredného Ponitria. Úlohou krúžku, ako uviedla, je orientácia predovšetkým na regionálne historické danosti, vrátane osobnosti a nimi oboznamovať širokú verejnosť. Ladislav Dorušák poskytol veľkú pomoc pri nie ľahkom vzniku miestneho  cirkevného zboru evanjelickej cirkvi av. Dal im do bezplatného prenájmu kaplnku Panny Márie Karamelskej na Krušovskej ulici pre konanie ich služieb božích. Práve túto skutočnosť vyzdvihla  vo svojom príhovore Mgr. Eva Kahanová Bašková, miestna evanjelická farárka. Vyjadrila ľutosť, že ho nemala možnosť poznať, ak by žil, tak by sa pred ním s veľkou úctou sklonila. Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD. dekan v Topoľčanoch vysoko ocenil činnosť tejto osobnosti a vyjadril radosť, že si na ňho spomíname daným podujatím. Účastníkov pozdravil v mene radnice viceprimátor Juraj Želiska a vyjadril uznanie dielu Ladislava Dorušáka pre Topoľčany. Predseda občianskej organizácie Regionálne združenie inteligencie Ponitria PhDr. Vladimír Daniš, PhD ozrejmil prítomným identitu nášho regiónu, stredné Ponitrie a jeho osobností, medzi ktorých právom treba zaradiť i kanonika Dorušáka. PhDr. PaeDr. Štefan Kováč Adamov vo svojej veľmi pútavej prednáške zhodnotil životnú púť tejto osobnosti, ktorá bola pomerne kľukatá. Narodil sa na Záhorí v Holíči roku 1923, za kňaza bol vysvätený  v roku 1948, roku 1961 dosiahol doktorát z teológie na UK v Bratislave.

V Topoľčanoch pôsobil od roku 1969 do roku 1997, kedy zomrel a je pochovaný na starom cintoríne.  V tomto období pod jeho pôsobením sa realizovala rekonštrukcia topoľčianskeho kostola, cintorína a kalvárie. Uskutočnil prestavbu topoľčianskej fary a jej rozšírenie. Jeho zanietenosť sa prejavila i mimo Topoľčian, dal postaviť farské budovy v Jacovciach, Krušovciach, Ludaniciach, Prašiciach, Veľkých Ripňanoch a Závade. Po roku 1989 jeho príčinením postavili sa kostoly v Kamanovej, Kuzmiciach, Velušovciach a v Zlatníkoch. Zrekonštruovali sa kostoly v Jacovciach, Nemčiciach, Tesároch, Veľkých Bedzanoch a na Závade. Dal postaviť kostol Svätého Ladislava a Gorazda  v Topoľčanoch, kláštor milosrdných sestier Rádu Panny Márie Jeruzalemskej. Zriadil štyri cirkevné školy, dve základné a dve stredné – Stredná zdravotnícka škola a Gymnázium svätého Vincenta de Paul. Prednášajúci pospomínal rôzne obťažné situácie, v ktorých sa Ladislav Dorušák ocitol a napokon z nich šťastne vyviazol, vďaka svojej pevnej viere. Zdôraznil jeho intelektuálnu všestrannú  vzdelanosť, múdrosť, silné sociálne cítenie, úctu ku každému jedincovi, schopnosť kultivovane komunikovať a taktiež zdôraznil jeho vplyv na spoločenský vývoj mesta. Prednášateľ vo svojom rečnení nezabudol na humor, ktorým dokázal rozosmiať počúvajúcich. V diskusii okrem iného člen z evanjelickej komunity Mgr. Peter Mihalovič potvrdil veľkú ochotu Dorušáka pomôcť vo veci hore spomínaného prenájmu, ktorý on osobne s ním spolu s bývalým topoľčianskym evanjelickým farárom dojednal.  Mimochodom Dr. Kováč napísal o Ladislavovi Dorušákovi dve knihy. Navyše je autorom viacero publikácií s inou tématikou.  Je možnosť dozvedieť sa tiež o Ladislavovi Dorušákovi z článku Mgr. Heleny Grežďovej v publikácii Osobnosti stredného Ponitria, ktorú vydalo Regionálne združenie inteligencie Ponitria, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch a Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Topoľčanoch. Vydali ju so sponzorskou podporou Nitrianského samosprávneho kraja, všetkých troch miest nášho regiónu, obcí Skačany, Veľké Chlievany, Rímskokatolíckych fárností v Topoľčanoch, Malých  Kršteňanoch a iných vo vydavateľstve Prima Print v Topoľčanoch Taktiež je zavesená v PDF forme na webovej stránke www.stredneponitrie.sk. Sprievodný umelecký program ozvláštnil akadémiu prednes duchovnej básne Zaviati anjeli, od autorky Viery Černuškovej, v podaní Ladislava Bánovského, študenta  Gymnázia na Golianovej ul. v Nitre. Veľkým prekvapením boli ľudové piesne v podaní samotného prednášateľa a Dominika Čermana z Jacoviec. Svoje umenie predviedli hrou na heligónke, saxafóne a taktiež spevom. Vytvorili veselú neformálnu atmosféru, odmenou im bol neutichajúci potlesk. Použitie modernej technológie, ktorú zabezpečil informatik technik miestnej ZŠ Ing. Miroslav Máliš prispelo k vytvoreniu vynikajúceho vizuálneho a audioálneho efektu podujatia.

                                                                                                                                                                                                       

Fotky zhotovila Mgr.Marcela Kubríková, ZŠ Škultétyho ul., Topoľčany.

===================================================

Šľachtický rod Stummer na Slovensku do roku 1945

 Dňa 8. júna 2023 sa v priestoroch Galérie Topoľčany za bohatej účasti širokej verejnosti uskutočnila prezentácia publikácie  Šľachtický rod Stummer na Slovensku do roku 1945.

Hovorí sa, že dejiny a ich zachytenie nepotrebujú fantáziu ako autorskú licenciu, lebo ak sú postavené na poznaní ľudských príbehov a osudov poskytujú dostatok dramatických zápletiek. Do tejto mozaiky  priam ukážkovo zapadá  príbeh rodiny Stummerovocv, ktorá v Topoľčanoch a v ich okolí zanechala nezmazateľnú stopu.

Autorom  publikácie  s názvom Šľachtický rod Stummer na Slovensku do roku 1945 je Ernst Haupt – Stummer. V knihe spomína na svoje detstvo v kaštieli v Tovarníkoch a v obľúbenom letovisku na Kulháni. Opisuje život a pomery na panstve tak, ako ich vnímal v čase svojho dospievania. Treba podotknúť, že súčasťou publikácie je aj štúdia regionálneho historika Vladimíra Lemeša pod názvom Osada a polesie Kulháň.

Uvedenie knihy do života sa konalo za prítomnosti primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej.

Editorom publikácie je neúnavný bojovník za zachovanie pamiatky  rodiny Stummerovcov v Topoľčanoch Ing. Jaroslav Španko, CSc. Kniha vyšla v jednom z  najvýznamnejších slovenských vydavateľstiev vo Vydavateľstve Marenčin  PT. Albert Marenčin sa podujatia osobne zúčastnil, podobne  ako aj prozaik, dramatik,  textár a scenárista Mgr. Silvester Lavrík.

Jaroslav Španko, Albert Marenčin a Silvester Lavrík  uviedli publikáciu symbolicky  do života posypaním  brečtanovými listami z Tovarníckeho parku a kvetmi z lúk a záhrad pod Topoľčianským hradom, ktorých majiteľmi  boli v minulosti práve Stummerovci.  Brečtan je okrem iného symbolom priateľstva, vernosti a nesmrteľnosti. Ukážky z publikácie prečítal historik PhDr. Jozef Píry. Sviatočnú atmosféru svojim výkonom umocnili pedagógovia, žiaci a študenti  ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch a Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša  v Topoľčanoch. Kolegovia z Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch zabezpečili fotodokumentáciu a audiovizuálny záznam podujatia. Organizačne podujatie zastrešil  Krúžok  historikov Slovenskej historickej spoločnosti v Topoľčanoch.      PhDr. Katarína Beňová

     

Photo Milan Lukáč, Dis. Art. ,Tríbečské osvetové stredisko

Knihu možno kúpiť v kníhkupectve Jakub v Topoľčanoch, neďaleko pošty.

=========================================================

SPOMIENKA NA ALFONZA PAULENA

Regionálne združenie inteligencie Ponitria, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch usporiadali dňa 26.5.2023 podujatie pod názvom Spomienka na osobnosť, rodáka stredného Ponitria Alfonza Paulena pri príležitosti jeho 110.výročia narodenia. Podujatie sa konalo v priestoroch menovanej školy. V úvodnom príhovore predseda Regionálneho združenia inteligencie Ponitria PhDr. Vladimír Daniš, PhD,  uviedol prítomných do problematiky. Upozornil na to, že krátky profil dotyčnej osobnosti je tiež spracovaný v publikácii Osobnosti stredného Ponitria. Vydali ju hore menované inštitúcie roku 2022 v nakladateľstve Prima Print v Topoľčanoch. Zaslali ju na všetky obce a školy v regióne – obvod Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topoľčany. Zdôraznil tiež význam pripomínať si regionálne osobnosti pre historicku pamäť a lokálne povedomie širokej verejnosti. Napokon je to morálnou povinnosťou obcí a miest. Následne krátko a výstižne historik z oblastného Tríbečského múzea v Topoľčanoch Mgr. Bohuš Sasko v Topoľčanoch zhrnul životný príbeh kňaza Alfonza Paulena, rodáka z Topoľčian-časť Malé Bedzany. V podstate pritom vychádzal z článku, ktorý o tejto osobnosti spracoval v spomínanej knihe.

 Prítomným predstavil neľahké detstvo Alfonza Paulena, jeho štúdiá na školách, ale najmä ťažké obdobie pôsobenia, počas druhej svetovej vojny, v obci Kolpachy pri Banskej Štiavnici. V tomto období Alfonz Paulen pomáhal nielen miestnym občanom, ale aj partizánom pôsobiacim v okolí. Po vojne sa jeho posledným pôsobiskom stala obec Šenkvice, avšak už v roku 1952 bol totalitným režimom obžalovaný a uväznený z údajnej podpory zahraničných výzvedných agentov. Vo väzení sa zdravotný stav Alfonza Paulena radikálne zhoršil, až nakoniec 10. apríla1954 zomrel vo veku 41 rokov. Prednášajúci zdôraznil, významnosť osobnosti Alfonza Paulena potvrdzuje aj fakt, že v apríli 2023 rímskokatolícka cirkev začala proces jeho blahorečenia. Dokumentárny film pod názvom Alfonz Paulen-hrdina lásky, prítomným rozšíril obraz o tejto osobnosti.

(172) Alfonz Paulen – hrdina lásky – YouTube.

V záverečnom príhovore  riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch Mgr. Eva Grmanová poukázala na význam výchovy na školách k regionálnym dejinám, vrátane osobnosti. Podľa jej vyjadrenia túto skutočnosť majú v škole na zreteli, čoho dôkazom bolo i toto spomínanie na Alfonza Paulena.

Photo Mgr. Jaroslav Belko, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Topoľčany

=========================================================

AKADĚMIA – STOROČNICA KARDINÁLA

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Regionálne združenie inteligencie Ponitria a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch pripravili dňa 12. 04. 2023 regionálnu akadémiu STOROČNICA KARDINÁLA,venovanú blížiacemu sa 100. výročiu narodenia kardinála Jána Ch. Korca. 

Akadémia sa konala v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch. V úvodnom príhovore PhDr. Katarína Beňová, predsedníčka Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch uviedla prítomných do problematiky. Následne PhDr. Vladimír Daniš, PhD. krátko, ale výstižne zhrnul neľahkú životnú púť kardinála J. Ch. Korca, rodáka zo stredného Ponitria z obce Bošany. Zdôraznil jeho veľký podiel na práci podzemnej cirkvi, ktorá svojím bojom pomohla deštruovať vtedajší totalitný komunistický systém. Tento boj vyvrcholil pokojnou sviečkovou demonštráciou v roku 1988 a naslednými udalosťami v roku 1989. Nikde v tej dobe vo východnej Európe sa takáto veľká a zároveň pokojná protikomunistická demonštrácia nekonala. Bola dôkazom odvahy Slovákov-kresťanov postaviť sa proti mocným pokornou, ale za to s nebojacnou odvahou. Súčasťou prednášky bola  prezentácia krátkej časti videozáznamu s výpoveďou kardinála Korca, ktorá pomohla dotvoriť obraz tejto významnej osobnosti.

Portrét s kardinálom Jánom Ch. Korcom – YouTube

 

            

Následne sa rozvinula zaujímavá diskusia, v priebehu ktorej  jeden z diskutujúcich, rodák z Bošian uviedol, akú veľkú úctu a vážnosť mal kardinál vo svojej rodnej obci. Jeho spolurovesníci ho oslovovali len menom Janko a bolo  sviatkom, keď zavítal do Bošian. Počas diskusie sa otvorila otázka o nutnosti zriadenia múzea v tejto obci, ktoré by mapovalo kardinálovo životné dielo a jeho veľký prínos pre slovenskú demokratickú spoločnosť. Je nanajvýš potrebné, aby sa takýto projekt zrealizoval pre pamäť národa a najmä historické povedomie mladých ľudí.  Vhodným priestorom by sa mohla stať budova starej fary, samozrejme, až po  rekonštrukcii. Určitou výhodou je, že budova je majetkom cirkvi a patrí do Nitrianskej diecézy, na čele ktorej stal kardinál Ján Chryzostom Korec. 

 

  Photo Milan Lukáč DiS. art, Tríbečské osvetové stredisko

Slávnostnú duchovnú atmosféru podujatia umocnili účinkujúci svojimi kvalitnými vystúpeniami hudobného a slovného charakteru. Zo Základnej umeleckej školy Bošany sa predstavili  vyučujúci Mgr. Alena Dušová, Tomáš Hodál DiS. art. a žiak Peter Halaj.  Zo Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch v programe vystúpili Nicoletta Zvalová, rodáčka z Bošian, Terézia Lauková, rodáčka z Bošian a Martina Huttová. Je žiaduce, aby bolo podobných  podujatí v obciach nášho regiónu viac. Prispievajú k pozdvihnutiu kultúrneho a duchovného povedomia širokých vrstiev.

————————————————————————————————-

V prvom májovom týždni 2016  a v prvom aprílovom týždni 2017  sa uskutočnil na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej v Topoľčanoch Týždeň regionálnych osobností s cieľom oboznámiť študentov s niektorými osobnosťami regiónu stredného Ponitria a zároveň pozdvihnúť ich povedomie hrdosti na svoj rodný kraj. Za týmto účelom privítali na škole spisovateľku pre detí a mládež Ruženu Smatanovú, ktorá dlhé obdobie pôsobila ako učiteľka v obci Ludanice. Svojím zanieteným rozprávaním o procese vzniku jej knižiek zaujala žiakov, ktorým odpovedala na ich zvedavé otázky. Oni ju naopak zase prekvapili svojimi prezentáciami o jej diele. To isté pripravili o opernej speváčke Margaréte Švercelovej, rodáčky z Brodzian, ktorá sa im po živej besede odmenila viacerými piesňami, ktoré spievala počas svojej kariéry. Mimochodom pani Smatanová ešte v ten deň uskutočnila besedy na Obchodnej akadémii a Cirkevnej  Zdravotnej škole Vincenta d Paul, ktoré iniciovalo vedenie spomínanej pedagogickej školy. V jej knižnici v rámci tohto týždňa besedoval so žiakmi Dr. Žáčik z Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Oboznámil ich s významným archeológom Egonom Wiedermanom, rodákom z Topoľčian, ktorý má veľký podiel na organizácií vykopávok v nálezisku obce Bojná z obdobia Veľkej Moravy. Dozvedeli sa od neho tiež o ich dôležitosti pri ďalšom prehĺbení našej histórie z tohto obdobia. V tomto roku sme si pripomenuli 100. výročie narodenia významného topoľčianskeho rodáka Jána Romanovského, bábkarského dramatika, režiséra Bábkového divadla v Nitre a autora známych poviedok Žochárske parády. Z tohto dôvodu sa žiaci na hodinách slovenskej literatúry zaoberali jeho životným tvorivým dielom. Týždeň regionálnych osobností 2016, ktorý mal úspešný priebeh položil základy tradície pre jeho pravidelné každoročné konanie v budúcnosti. Druhý bol rovnako úspešný a bol venovaný trom osobnostiam regiónu.