Podujatia

 

Záhradná slávnosť/Garden party

Koniec školského roku Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej v Topoľčanoch mal nielen odborný rozmer, ale i spoločenský. V  areáli školy deštruktívne asfaltovo betonové nádvorie sa zmenilo na kultivovaný Edupark, zásluhou topoľčianskej radnice. Krásny zelený  trávnik je posiaty peknými vysokými stromami a vedľa neho sú osadené vizuálne korešpondujúce s charakterom parku. netradičné lavice. Tie sú určené pre divákov prípadných kultúrnych podujatí. Takéto dve sa tu konali v posledné dni školského roka. Obe sa niesli v znamení sloganu, Kreativita. To je čo nás robí. Toto školské zariadenie znovu dokázalo, že kreativita je im vlastná. Prvé troj dňové podujatie s názvom Z rozprávky do rozprávky otvorila riaditeľka tunajšej školy Eva Grmanová a jeho samotná réžia bola pod vedením zástupkyne Klaudii Dragulovej. Rozprávky  si užilo 600 detí zo škôlok a prvého stupňa základných škôl Topoľčian a blízkého okolia. Ich úlohou bolo absolvovať 10 rozprávkových stanovíšť a 15 divadielok s témou klasických ľudových rozprávok. Na nich sa hovorilo, spievalo, hralo na hudobný nastroj a tvorilo. Samozrejme ušlo sa malým aj občerstvenie. Hlavnými aktérmi pod vedením svojich vyučujucich boli žiaci pedagogickej školy, ktorí  pracovali s malými návštevníkmi na jednotlvých stanovišťach. Precvičili si tak svoje schopnosti, zručnosti a získali veľa praktických skúsenosti pri práci s malými deťmi. Za ich prácu dostali veľa pozitívnych ohlasov nielen od deti samotných, ale aj od ich učiteliek a rodičov, ktorí sa tu zúčastnili.  Za tento krátky čas sa tu  uskutočnilo toľko kultúrnych podujatí ako niekde inde za celý rok, zdôraznil viceprimátor Juraj Želíska na druhom kultúrnom podujati v Eduparku. Bola to Záhradná slávnosť/Garden party, ktorá mala zábavný a výchovnovzdelávací charakter. Uskutočnila sa za účasti pozvaných hostí, tunajších vyučujúcich a všetkých študentov školy. Niektorí z nich sa tu realizovali v oblastiach, napr. speve, tancoch, hraní na nástroj, gymnastickej zostave, prednese poézie, v anglckej konverzácii, prezentácii víťazných prác v študentskej tvorivej činnosti a iných. Vedenie školy udelilo čestné uznanie jednému maturantovi za študijné výsledky a aktivitu počas celého štúdia a jednej študentke za uplýnulý školský rok. K účastníkom sa prihovorila riaditeľka Tríbečského osvetového strediska Mária Ronecová, riaditeľ Tribečského múzea Ľubomír  Opáth a podpredsekyňa Krúžku topoľčianskych historikov Helena Kopecká. Milým prekvapením pre všetkých bolo otvorenie slávnosti rezkým pochodom mladých mažuretiek zo Zš Škultétyho v Topoľčanoch pod vedením ich trénerky Michaely Juhásovej. Najväčše prekvapenie  spravilo vystúpenie niekdajšej známej operetnej hviezdy  Gréty Švercelovej a jej študenta Davida Gregušáka zo susedného Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Nielen počas ich vystúpenia, ale i iných  znel burácujúci potlesk, radostný výskot prítomných študentiek, študentov a náznakový tanec so zdvihnutými rukami, pridali sa aj niektorí vyučujúci a hostia. Jedoznačne vládla tam počas celej slávnosti/party úchvatná radostná nálada. Po skončení sa mohli prítomní občerstviť produktami, ktoré priesli niektorí študenti a vyučujúci. Taktiež mohli obdivovať darčeky a školské pomôcky, ktoré priniesli prítomní pre malé rómske deti v štvrti Palanda. Zúčastnení hostia obdržali Pamätné listy a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o vznik Eduparku dostali aj písomné Poďakovanie od vedenia školy. Napokon treba dodať, že primátorka Alexandra Gieciova spolu so zriaďovateľom menovanej školy Vladimírom Danišom pred prvým hore menovaným podujatím prestrihnutím pásky oficiálne otvorila Edupark. V ten istý deň otvorila ďaľší zelený oddýchový priestor, určený i pre kultúrne podujatia s názvom Kulturpark pred Kultúrnym domom. Autorkou tohto krásneho  projektu ako aj menovaného Eduparku je projektová manažérka mesta Katarína Polonská.

                                                           

Text a photo PaeDr. Jaroslav Belko, Mgr. Klaudia Dragulová


================================================================

Poznávanie múzeií regiónu

Súkromná stredná škola pedagogická v Topoľčanoch v spolupráci s Maticou slovenskou v Chynoranoch  zorganizovali navštevu tamojšieho Národopisného múzea, ktorého súčasťou je i expozícia venovaná Valentínovi Beniakovi, poprednému autorovi slovenskej literatúry. Nachádza sa tu tiež expozícia zameraná na život bežného ľudu – ukážka remeselného náčinia a krojov. Ich funkcie pútavou formou objasnila lektorka Kovalíková.  Študenti v ten istý deň navštívili Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Vďaka vystaveným predmetom, informačným panelom, náučným filmovým dokumentom a zaujímavému výkladu lektorky sa študenti zoznámili so životom a dielom Ľudovíta Štúra, jeho najbližšej rodiny a spolupracovníkov. Pozornosť študentov bola tiež upriamená na život a kariéru Alexandra Dubčeka, ktorému bola venovaná časť expozície a premietnutý dokumentárny film. Bolo by vhodné, ak by aj iné školy nášho regiónu uskutočnili exkurzie do týchto múzeíí. Týmto  zážitkovým účením by neformálne prispeli k bližšemu poznaniu našich významných rodákov a pozdvihnutiu regionálneho povedomia. Napokon i návštevy múzeí sa môžu stáť predmetom výletu obecných komunít, ktoré završia výstupom do krásnej prírody nad Uhrovcom na hrad a Jankov Vŕšok

Etnografické múzeum a pamätná izba Chynorany

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka (muzeumtn.sk)

               

Text a photo PaedDr. Jaroslav Belko

=========================================================

Z dejín automobilizmu

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch  v rámci svojich aktivít dlhodobo venuje pozornosť regionálnym dejinám. Práve preto už niekoľko rokov pripravuje prednáškový cyklus  venovaný dejinám Topoľčian a okolia.  

Tento raz Galéria Topoľčany privítala Mgr. Bohuša Saska.

Bohuš Sasko študoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2008 pôsobí ako historik  v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch.  Venuje sa dejinám  mesta Topoľčany, hlavne obdobiu  1. ČSR. Vďaka svojim bádateľským aktivitám v topoľčianskom archíve získava nové poznatky o meste Topoľčany, ktoré publikuje formou vedecko-populárnych článkov v regionálnych periodikách. Je autorom viacerých výstav, ako napr. Z histórie colníctva na Slovensku, Z histórie policajných zložiek, Škola v minulosti či Spomienky na Prvú republiku.  Pre školy a  širokú verejnosť organizuje exkurzie po historických pamiatkach Topoľčian, ako aj prehliadky Židovského cintorína v Topoľčanoch.

Prvé auto Karla Benza sa objavilo v roku 1886. Trvalo však veľmi dlho pokým prvý automobil začal jazdiť aj v Topoľčanoch. S rozvojom automobilizmu a vyšším počtom áut bolo potrebné budovať prvé čerpacie stanice. Počas 1. ČSR boli postupne prijímané dopravné zákony, ktoré určovali správanie sa vodičov na cestách. Zároveň s  automobilizmom sa rozvíjala aj letecká doprava.  Kompetentní dokonca uvažovali o leteckom spojení Topoľčian s Brnom, resp. o spojení Nitry s Bratislavou. Ak by sa našiel  dostatok finančných prostriedkov, dnes  by  sme  mohli jazdiť vlakom zo Zlatých Moraviec do Bošian tunelom popod  Skýcov.

Text: PhDr. Katarína Beňová, Foto: Mgr. Helena Kopecká, Plagát: Alžbeta Beňová, DiS.

               

———————————————————————————————-

    Dve učiteľkydve spisovateľky z obce Ludanice

Dňa 10.04.2024 sa v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch uskutočnilo podujatie pod názvom Dve učiteľky – dve spisovateľky z obce Ludanice. Konalo sa v rámci série prednášok Osobnosti regionálnych dejín pod záštitou občianskej organizácie Regionálneho združenia inteligencie Ponitria, Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch a Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch. Úvodom všetkých zúčastnených pozdravila podpredsedníčka Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch Mgr. Helena Kopecká. Zdôraznila nevyhnutnosť pripomínať si osobnosti nášho regiónu a mať k nim úctu pre ich vytvorené hodnoty. Z prednášok, ktoré pripravili zástupkyňa školy Mgr. Veronika Mosnárová a riaditeľka školy Mgr. Eva Grmanová sa študenti školy oboznámili so životom a dielom Heleny Križanovej Brindzovej a Ruženy Smatanovej Slávikovej. Vyučujúca Mgr. Jana Adamčíková doplnila niektoré danosti o prvej menovanej spisovateľke, predseda horemenovanej organizácie a zriaďovateľ školy PhDr. Vladimír Daniš, PhD. o Smatanovej Slávikovej. Taktiež oboznámil prítomných s listom veľvyslanectva Kazachstanu v SR. Požiadalo ho o kontakt na žijúcich potomkov spisovateľky Križanovej Brindzovej kvôli znovu vydaniu jej knihy Kazašské rozprávky. Pripomenul, že ho našťastie má a odovzdal im ho. Zároveň zdôraznil fakt, že i tomto prípade sa potvrdilo to známe: Umenie spája národy. Okrem stručného životopisu a zaujímavostí zo života oboch spisovateliek sa žiaci oboznámili aj s publikačnou a tvorivou činnosťou autoriek. Podujatie spríjemnila školská hudobnospevácká skupina Spievanky.. Študentky Nikoleta Klasová a Terézia Bujnová ozvláštnili atmosféru prečítaním úryvkov z knihy Poštárik od Križanovej Brindzovej a Prázdniny u starej mamy od Smatanovej Slávikovej. Obe tiež vytvorili prehľadné prezentácie o spisovateľkach. Mali ich možnosť vidieť nielen prítomní, ale i žiaci v iných triedach, ktorí sledovali prednášky on line formou. Celý program profesionálne zmoderovala študentka Nikola Šimunová.

Helena Križanová-Brindzová-prezentácia klikni a otvor

Ružena Smatanová Sláviková-prezentácia klikni a otvor

https://www.youtube.com/watch?v=SsA1z2nweB8&t=47s

Knihu Prázdniny u starej mamy možno zakúpiť v kníhkupectve Jakub v Topoľčanoch, vedľa pošty, https://www.kniha.sk/ 

PaedDr. Jaroslav Belko

 —————————————————————————————————-

Kardinál J. Ch. Korec – obeť totalitného systému
Dňa 3.11.2023 sa v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch uskutočnila prednáška pod názvom: Kardinál Ján Chryzostom Korec – obeť totalitného systému v gescii Regionálneho združenia inteligencii Ponitria, Krúžku historikov Topoľčian a menovanej vzdelávacej inštitúcie. Prednáška sa uskutočnila v rámci cyklu venovanému osobnostiam stredného Ponitria pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia narodenia kardinála. Prednášajúci PhDr. Vladimír Daniš, PhD. prítomným študentom zaujímavou formou priblížil jeho život, ako významného rodáka z obce Bošany. Zameral sa pritom na kardinálovo detstvo, štúdiá, vysviacku, publikačnú činnosť, ocenenia a predovšetkým aj na činnosť kardinála počas totalitného systému v Československu (vysväcovanie kňazov, šírenie osvety, náboženskej literatúry). Pozornosť študentov bola upriamená na hrdinstvo kardinála a neľahký život v období komunizmu (väznenie a prenasledovanie). Po ukončení prednášky bolo študentom umožnené klásť otázky, a tým viesť diskusiu na danú tému. Prednášajúci zdôraznil, že súhlasí z názorom niektorých slovenských historikov, ktorí tvrdia, že Nežná revolúcia v Československu začala už sviečkovou demonštráciou roku 1988 v Bratislave.  Upozornil tiež na informačný text o kardinálovi v knihe Osobnosti stredného Ponitria, ktorej spolovydavateľom je tiež  Súkromná stredná odborná škola pedagogická s hore menovanými organizáciami. Špecifikom tohto podujatia bolo, že prednášku mohli sledovať online formou aj ďalší študenti v inej miestnosti.

Fotky zhotovil PaDr. Jaroslav Belko

KORECPREDNASKA3.11.

=========================================================

Augustín Krajčík. Obeť totalitného systému.

Dňa 26. októbra 2023 sa v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch uskutočnila ďalšia popularizačná prednáška z cyklu Osobnosti stredného Ponitria. Realizujú ich Krúžok historikov Topoľčian, Regionálne združenie inteligencie Ponitria v spolupráci s inými organizáciami. Táto prednáška bola venovaná konkrétne kňazovi Augustínovi Krajčíkovi z obce Veľké Dvorany, ktorého možno považovať za obeť totalitného režimu.  V úvode prednášky PhDr. Vladimír Daniš, PhD., zriaďovateľ SSOŠPg v Topoľčanoch a dlhoročný člen krúžku historikov v Topoľčanoch zdôraznil význam spoznávať osobnosti nášho regiónu. Mgr  Klaudia Dragulová, zástupkyňa riaditeľky zdôraznila povinnosť úcty k osobnostiam. Život a dielo kňaza zmapovala Mgr. Lucia Danková a prítomných oboznámila s najdôležitejšími momentami jeho detstva,  života, celoživotnej práce, filozófie i tvorby. Po skončení prednášky študenti a všetci prítomní pokračovali spoločnou diskusiou. Hlavnou myšlienkou diskusie bolo uvedomenie si, že záujmom o obete prenasledovania sa spoločne učíme byť vďační za dar slobody aj v dnešnej dobe. Profil menovanej osobnosti spracovala prednášajúca v publikácii Osobnosti stredného Ponitria, ktorú vydala nevládna občianska organizácia Regionálne združenie inteligencie Ponitria v spolupráci s Krúžkom historikov Topoľčian a Súkromnou strednou odbornou školou pedagogickou v Topoľčanoch vo vydavateľstve Prima Print v Topoľčanoch. Je nepredajná, bezplatne bola doručená do všetkých školských zariadení, miest, obcí, kultúrnych a výchovnovzdelávacich inštitúcií regiónu stredné Ponitrie. Sponzorsky jej knižné vydanie podporili tri mestá, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany, dve obce Skačany, Veľké Chlievany, dva farské úrady Topoľčany a Veľké Kršteňany, tiež Ntriansky samosprávny kraj, vydavateľstvo Prima Print a iní, uvedení sú vzadu v knihe. Viac než 30 autorov, spracovali jednotlivé články bez nároku na honorár. Publikácia visí aj na web stránke www.stredneponitrie.sk  

´AUGUSTÍNKRAJČÍKprednáška26.10.

===================================================

Neumierali len vojaci

V jesenných mesiacoch si pripomíname, hoci v tichosti a skromne, udalosti súvisiace s potlačením  Slovenského  národného  povstania. Práve preto sa dňa 18. októbra 2023 uskutočnila prednáška Mgr. Ondreja Godála, historika Tribečského múzea v Topoľčanoch.Krúžok historikov Slovenskej historickej spoločnosti v Topoľčanoch touto prednáškou  pokračuje v sérii popularizačných prednášok z dejín nášho regiónu.

Pri ich organizovaní už tradične spolupracuje s Tribečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch. Na základe podnetu PhDr. Eleny Novotnej, PhD., nadväzuje Krúžok historikov  aj spoluprácu so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Topoľčanoch.

ZO SZPB v Topoľčanoch v rámci členskej základne združuje 30 členov.  Ide o rodinných príslušníkov pozostalých po účastníkoch odboja v SNP, ktorí bojovali so zbraňou v ruke a tiež o pozostalých po väzňoch  koncentračných a zajateckých táborov.

ZO SZPB sa svojou činnosťou snaží v mládeži a v širokej verejnosti prebúdzať lásku k vlasti a úctu k hrdinom bojov proti fašizmu.   Predsedníčkou ZO SZPB je v súčasnosti  PhDr. Elena Novotná, PhD. Tajomníčkou Oblastného výboru SZPB so sídlom v Nitre je pani Anna Zabáková, ktorá  účastníkov prednášky pozdravila  príhovorom.

Mgr. Ondrej Godál sa vo svojej prednáške  venoval  udalostiam v Topoľčianskom regióne po potlačení SNP. Podrobne opísal tragické udalosti z nemčického kopca ako aj z lokality Stoky, neďaleko obce Podhradie.

Z prednášky bol urobený audiovizuálny záznam, ktorý bude dostupný na YouTube.

Na záver si dovolím položiť otázku. Indický  politik  Džaváharlál Néhrú (1889–1964),  právnik, štátnik a spisovateľ, prvý premiér Indie, povedal:

„Každá vojna končí vyjednávaním. Prečo nevyjednávať hneď“?

Spracovala: PhDr. Katarína Beňová

Grafický návrh pozvánky a foto Mgr. Drahomír Trsťan

Audiovizuálny záznam: Bc. Bohumil Milata

   

=========================================================

Slovenskí architekti a stavitelia v Topoľčanoch

 Dňa 21. septembra 2023 sa v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch uskutočnil seminár pod názvom Slovenskí architekti a stavitelia v Topoľčanoch.  Seminár sa konal pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Toto podujatie vzniklo z iniciatívy Rady Európy  v roku 1985 a v súčasnosti sa koná v 50 štátoch Európy.  Slovenská republika sa k jeho usporiadateľom pripojila  v roku 1993.

Cieľom podujatia je najmä zvyšovanie povedomia o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy, ako aj informovanie verejnosti  o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva.  Tieto ciele je možné dosiahnuť organizáciou  prednášok či seminárov.

Seminár Slovenskí architekti a stavitelia v Topoľčanoch svojou prítomnosťou obohatili Mgr. Katarína Klačanská zo sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, PhDr. Peter Keresteš, PhD., riaditeľ Štátneho  archívu  v Nitre, PhDr. Soňa Šumová zo Štátneho archívu  v Nitre, pracovisko Archív Topoľčany – vedúca pracoviska, Mgr. Helena Kopecká, predsedníčka Občianskeho združenia Židovský cintorín Topoľčany a Mgr. Ľubomír Opáth, riaditeľ Tribečského múzea v Topoľčanoch.

Na príprave seminára  sa organizačne podieľali: Historický ústav Slovenskej akadémie vied  v Bratislave,  Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Krajský pamiatkový úrad  Nitra – pracovisko Topoľčany, Štátny archív  v Nitre, pracovisko Archív Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch.

Počas seminára odzneli štyri  príspevky.  Mgr. Helena  Grežďová vo svojom príspevku  Eugen Rosenberg – architekt a filantrop, rodák z Topoľčian predstavila svetovo uznávaného architekta, ktorý sa preslávil najmä v Prahe a v Londýne, no aj vo svojom rodnom meste zanechal neprehliadnuteľnú stopu realizáciou vily Mokrého, ktorú odborníci zaradili medzi slávne vily Slovenska.

Mgr. Lucia Macalíková v príspevku Stavebná dokumentácia vo fondoch Štátneho archívu    v Nitre, pracovisko Archív Topoľčany odprezentovala stavebnú dokumentáciu, ktorá  tvorí významnú časť archívnych dokumentov zachovaných vo fondoch topoľčianskeho  archívu a je často využívaná v správnej a v bádateľskej agende.

Ing. arch. Eva Gažiová v príspevku  Tvorba slovenských architektov a staviteľov v Topoľčanoch predstavila stavby slovenskych architektov postavené 1. polovici 20. storočia v Topoľčanoch.

Mgr. Bohuš Sasko v príspevku Život a dielo Eduarda Botheho predstavil architekta a staviteľa, ktorý žil v  Topoľčanoch  iba o niečo viac ako  10 rokov, ale aj za  tak krátky čas sa zapísal do dejín mesta Topoľčany výstavbou a projektovaním mnohých budov.

Seminár viedla PhDr. Katarína Beňová, predsedníčka Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch. Všetkým prednášajúcim ako aj kolegom z Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch patrí srdečná vďaka.

Spracovala: PhDr. Katarína Beňová

 

     Fotky zhotovil Mgr. Drahomír Trsťan, TOS Topoľčany

===========================================================

 

AKADÉMIA – VEĽKÁ DUCHOVNÁ OSOBNOSŤ TOPOĽČIAN

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Regionálne združenie inteligencie Ponitria, Základná škola, Škultétyho ul. V Topoľčanoch, Rímskokatolícka cirkev Fara Topoľčany  pripravili dňa 14. 09. 2023  akadémiu Veľká duchovná osobnosť Topoľčian, venovanú 100. výročiu narodenia vdp. Ladislava Dorušáka. Podujatie sa konalo v priestoroch  spomínanej školy, ktorej riaditeľka Mgr. Mária Bezáková v úvodnom príhovore početnejšiemu počtu účastníkov zdôraznila  význam tejto osobnosti pre mesto, v ktorom pôsobil ako dekan fary 29 rokov. Pripomenula okrem iného jeho zásluhy na zriadení štyroch cirkevných škôl. Mgr. Helena Kopecká z Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch poukázala, že Ladislav Dorušák pre vytvorené dielo  našiel svoje miesto i v publikácii Osobnosti stredného Ponitria. Úlohou krúžku, ako uviedla, je orientácia predovšetkým na regionálne historické danosti, vrátane osobnosti a nimi oboznamovať širokú verejnosť. Ladislav Dorušák poskytol veľkú pomoc pri nie ľahkom vzniku miestneho  cirkevného zboru evanjelickej cirkvi av. Dal im do bezplatného prenájmu kaplnku Panny Márie Karamelskej na Krušovskej ulici pre konanie ich služieb božích. Práve túto skutočnosť vyzdvihla  vo svojom príhovore Mgr. Eva Kahanová Bašková, miestna evanjelická farárka. Vyjadrila ľutosť, že ho nemala možnosť poznať, ak by žil, tak by sa pred ním s veľkou úctou sklonila. Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD. dekan v Topoľčanoch vysoko ocenil činnosť tejto osobnosti a vyjadril radosť, že si na ňho spomíname daným podujatím. Účastníkov pozdravil v mene radnice viceprimátor Juraj Želiska a vyjadril uznanie dielu Ladislava Dorušáka pre Topoľčany. Predseda občianskej organizácie Regionálne združenie inteligencie Ponitria PhDr. Vladimír Daniš, PhD ozrejmil prítomným identitu nášho regiónu, stredné Ponitrie a jeho osobností, medzi ktorých právom treba zaradiť i kanonika Dorušáka. PhDr. PaeDr. Štefan Kováč Adamov vo svojej veľmi pútavej prednáške zhodnotil životnú púť tejto osobnosti, ktorá bola pomerne kľukatá. Narodil sa na Záhorí v Holíči roku 1923, za kňaza bol vysvätený  v roku 1948, roku 1961 dosiahol doktorát z teológie na UK v Bratislave.

V Topoľčanoch pôsobil od roku 1969 do roku 1997, kedy zomrel a je pochovaný na starom cintoríne.  V tomto období pod jeho pôsobením sa realizovala rekonštrukcia topoľčianskeho kostola, cintorína a kalvárie. Uskutočnil prestavbu topoľčianskej fary a jej rozšírenie. Jeho zanietenosť sa prejavila i mimo Topoľčian, dal postaviť farské budovy v Jacovciach, Krušovciach, Ludaniciach, Prašiciach, Veľkých Ripňanoch a Závade. Po roku 1989 jeho príčinením postavili sa kostoly v Kamanovej, Kuzmiciach, Velušovciach a v Zlatníkoch. Zrekonštruovali sa kostoly v Jacovciach, Nemčiciach, Tesároch, Veľkých Bedzanoch a na Závade. Dal postaviť kostol Svätého Ladislava a Gorazda  v Topoľčanoch, kláštor milosrdných sestier Rádu Panny Márie Jeruzalemskej. Zriadil štyri cirkevné školy, dve základné a dve stredné – Stredná zdravotnícka škola a Gymnázium svätého Vincenta de Paul. Prednášajúci pospomínal rôzne obťažné situácie, v ktorých sa Ladislav Dorušák ocitol a napokon z nich šťastne vyviazol, vďaka svojej pevnej viere. Zdôraznil jeho intelektuálnu všestrannú  vzdelanosť, múdrosť, silné sociálne cítenie, úctu ku každému jedincovi, schopnosť kultivovane komunikovať a taktiež zdôraznil jeho vplyv na spoločenský vývoj mesta. Prednášateľ vo svojom rečnení nezabudol na humor, ktorým dokázal rozosmiať počúvajúcich. V diskusii okrem iného člen z evanjelickej komunity Mgr. Peter Mihalovič potvrdil veľkú ochotu Dorušáka pomôcť vo veci hore spomínaného prenájmu, ktorý on osobne s ním spolu s bývalým topoľčianskym evanjelickým farárom dojednal.  Mimochodom Dr. Kováč napísal o Ladislavovi Dorušákovi dve knihy. Navyše je autorom viacero publikácií s inou tématikou.  Je možnosť dozvedieť sa tiež o Ladislavovi Dorušákovi z článku Mgr. Heleny Grežďovej v publikácii Osobnosti stredného Ponitria, ktorú vydalo Regionálne združenie inteligencie Ponitria, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch a Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Topoľčanoch. Vydali ju so sponzorskou podporou Nitrianského samosprávneho kraja, všetkých troch miest nášho regiónu, obcí Skačany, Veľké Chlievany, Rímskokatolíckych fárností v Topoľčanoch, Malých  Kršteňanoch a iných vo vydavateľstve Prima Print v Topoľčanoch Taktiež je zavesená v PDF forme na webovej stránke www.stredneponitrie.sk. Sprievodný umelecký program ozvláštnil akadémiu prednes duchovnej básne Zaviati anjeli, od autorky Viery Černuškovej, v podaní Ladislava Bánovského, študenta  Gymnázia na Golianovej ul. v Nitre. Veľkým prekvapením boli ľudové piesne v podaní samotného prednášateľa a Dominika Čermana z Jacoviec. Svoje umenie predviedli hrou na heligónke, saxafóne a taktiež spevom. Vytvorili veselú neformálnu atmosféru, odmenou im bol neutichajúci potlesk. Použitie modernej technológie, ktorú zabezpečil informatik technik miestnej ZŠ Ing. Miroslav Máliš prispelo k vytvoreniu vynikajúceho vizuálneho a audioálneho efektu podujatia.

                                                                                                                                                                                                       

Fotky zhotovila Mgr.Marcela Kubríková, ZŠ Škultétyho ul., Topoľčany.

===================================================

Šľachtický rod Stummer na Slovensku do roku 1945

 Dňa 8. júna 2023 sa v priestoroch Galérie Topoľčany za bohatej účasti širokej verejnosti uskutočnila prezentácia publikácie  Šľachtický rod Stummer na Slovensku do roku 1945.

Hovorí sa, že dejiny a ich zachytenie nepotrebujú fantáziu ako autorskú licenciu, lebo ak sú postavené na poznaní ľudských príbehov a osudov poskytujú dostatok dramatických zápletiek. Do tejto mozaiky  priam ukážkovo zapadá  príbeh rodiny Stummerovocv, ktorá v Topoľčanoch a v ich okolí zanechala nezmazateľnú stopu.

Autorom  publikácie  s názvom Šľachtický rod Stummer na Slovensku do roku 1945 je Ernst Haupt – Stummer. V knihe spomína na svoje detstvo v kaštieli v Tovarníkoch a v obľúbenom letovisku na Kulháni. Opisuje život a pomery na panstve tak, ako ich vnímal v čase svojho dospievania. Treba podotknúť, že súčasťou publikácie je aj štúdia regionálneho historika Vladimíra Lemeša pod názvom Osada a polesie Kulháň.

Uvedenie knihy do života sa konalo za prítomnosti primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej.

Editorom publikácie je neúnavný bojovník za zachovanie pamiatky  rodiny Stummerovcov v Topoľčanoch Ing. Jaroslav Španko, CSc. Kniha vyšla v jednom z  najvýznamnejších slovenských vydavateľstiev vo Vydavateľstve Marenčin  PT. Albert Marenčin sa podujatia osobne zúčastnil, podobne  ako aj prozaik, dramatik,  textár a scenárista Mgr. Silvester Lavrík.

Jaroslav Španko, Albert Marenčin a Silvester Lavrík  uviedli publikáciu symbolicky  do života posypaním  brečtanovými listami z Tovarníckeho parku a kvetmi z lúk a záhrad pod Topoľčianským hradom, ktorých majiteľmi  boli v minulosti práve Stummerovci.  Brečtan je okrem iného symbolom priateľstva, vernosti a nesmrteľnosti. Ukážky z publikácie prečítal historik PhDr. Jozef Píry. Sviatočnú atmosféru svojim výkonom umocnili pedagógovia, žiaci a študenti  ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch a Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša  v Topoľčanoch. Kolegovia z Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch zabezpečili fotodokumentáciu a audiovizuálny záznam podujatia. Organizačne podujatie zastrešil  Krúžok  historikov Slovenskej historickej spoločnosti v Topoľčanoch.      PhDr. Katarína Beňová

     

Photo Milan Lukáč, Dis. Art. ,Tríbečské osvetové stredisko

Knihu možno kúpiť v kníhkupectve Jakub v Topoľčanoch, neďaleko pošty.

=========================================================

SPOMIENKA NA ALFONZA PAULENA

Regionálne združenie inteligencie Ponitria, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch usporiadali dňa 26.5.2023 podujatie pod názvom Spomienka na osobnosť, rodáka stredného Ponitria Alfonza Paulena pri príležitosti jeho 110.výročia narodenia. Podujatie sa konalo v priestoroch menovanej školy. V úvodnom príhovore predseda Regionálneho združenia inteligencie Ponitria PhDr. Vladimír Daniš, PhD,  uviedol prítomných do problematiky. Upozornil na to, že krátky profil dotyčnej osobnosti je tiež spracovaný v publikácii Osobnosti stredného Ponitria. Vydali ju hore menované inštitúcie roku 2022 v nakladateľstve Prima Print v Topoľčanoch. Zaslali ju na všetky obce a školy v regióne – obvod Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topoľčany. Zdôraznil tiež význam pripomínať si regionálne osobnosti pre historicku pamäť a lokálne povedomie širokej verejnosti. Napokon je to morálnou povinnosťou obcí a miest. Následne krátko a výstižne historik z oblastného Tríbečského múzea v Topoľčanoch Mgr. Bohuš Sasko v Topoľčanoch zhrnul životný príbeh kňaza Alfonza Paulena, rodáka z Topoľčian-časť Malé Bedzany. V podstate pritom vychádzal z článku, ktorý o tejto osobnosti spracoval v spomínanej knihe.

 Prítomným predstavil neľahké detstvo Alfonza Paulena, jeho štúdiá na školách, ale najmä ťažké obdobie pôsobenia, počas druhej svetovej vojny, v obci Kolpachy pri Banskej Štiavnici. V tomto období Alfonz Paulen pomáhal nielen miestnym občanom, ale aj partizánom pôsobiacim v okolí. Po vojne sa jeho posledným pôsobiskom stala obec Šenkvice, avšak už v roku 1952 bol totalitným režimom obžalovaný a uväznený z údajnej podpory zahraničných výzvedných agentov. Vo väzení sa zdravotný stav Alfonza Paulena radikálne zhoršil, až nakoniec 10. apríla1954 zomrel vo veku 41 rokov. Prednášajúci zdôraznil, významnosť osobnosti Alfonza Paulena potvrdzuje aj fakt, že v apríli 2023 rímskokatolícka cirkev začala proces jeho blahorečenia. Dokumentárny film pod názvom Alfonz Paulen-hrdina lásky, prítomným rozšíril obraz o tejto osobnosti.

(172) Alfonz Paulen – hrdina lásky – YouTube.

V záverečnom príhovore  riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch Mgr. Eva Grmanová poukázala na význam výchovy na školách k regionálnym dejinám, vrátane osobnosti. Podľa jej vyjadrenia túto skutočnosť majú v škole na zreteli, čoho dôkazom bolo i toto spomínanie na Alfonza Paulena.

Photo Mgr. Jaroslav Belko, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Topoľčany

=========================================================

AKADĚMIA – STOROČNICA KARDINÁLA

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Regionálne združenie inteligencie Ponitria a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch pripravili dňa 12. 04. 2023 regionálnu akadémiu STOROČNICA KARDINÁLA,venovanú blížiacemu sa 100. výročiu narodenia kardinála Jána Ch. Korca. 

Akadémia sa konala v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch. V úvodnom príhovore PhDr. Katarína Beňová, predsedníčka Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch uviedla prítomných do problematiky. Následne PhDr. Vladimír Daniš, PhD. krátko, ale výstižne zhrnul neľahkú životnú púť kardinála J. Ch. Korca, rodáka zo stredného Ponitria z obce Bošany. Zdôraznil jeho veľký podiel na práci podzemnej cirkvi, ktorá svojím bojom pomohla deštruovať vtedajší totalitný komunistický systém. Tento boj vyvrcholil pokojnou sviečkovou demonštráciou v roku 1988 a naslednými udalosťami v roku 1989. Nikde v tej dobe vo východnej Európe sa takáto veľká a zároveň pokojná protikomunistická demonštrácia nekonala. Bola dôkazom odvahy Slovákov-kresťanov postaviť sa proti mocným pokornou, ale za to s nebojacnou odvahou. Súčasťou prednášky bola  prezentácia krátkej časti videozáznamu s výpoveďou kardinála Korca, ktorá pomohla dotvoriť obraz tejto významnej osobnosti.

Portrét s kardinálom Jánom Ch. Korcom – YouTube

 

            

Následne sa rozvinula zaujímavá diskusia, v priebehu ktorej  jeden z diskutujúcich, rodák z Bošian uviedol, akú veľkú úctu a vážnosť mal kardinál vo svojej rodnej obci. Jeho spolurovesníci ho oslovovali len menom Janko a bolo  sviatkom, keď zavítal do Bošian. Počas diskusie sa otvorila otázka o nutnosti zriadenia múzea v tejto obci, ktoré by mapovalo kardinálovo životné dielo a jeho veľký prínos pre slovenskú demokratickú spoločnosť. Je nanajvýš potrebné, aby sa takýto projekt zrealizoval pre pamäť národa a najmä historické povedomie mladých ľudí.  Vhodným priestorom by sa mohla stať budova starej fary, samozrejme, až po  rekonštrukcii. Určitou výhodou je, že budova je majetkom cirkvi a patrí do Nitrianskej diecézy, na čele ktorej stal kardinál Ján Chryzostom Korec. 

 

  Photo Milan Lukáč DiS. art, Tríbečské osvetové stredisko

Slávnostnú duchovnú atmosféru podujatia umocnili účinkujúci svojimi kvalitnými vystúpeniami hudobného a slovného charakteru. Zo Základnej umeleckej školy Bošany sa predstavili  vyučujúci Mgr. Alena Dušová, Tomáš Hodál DiS. art. a žiak Peter Halaj.  Zo Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch v programe vystúpili Nicoletta Zvalová, rodáčka z Bošian, Terézia Lauková, rodáčka z Bošian a Martina Huttová. Je žiaduce, aby bolo podobných  podujatí v mestach a obciach nášho regiónu viac. Prispievajú k pozdvihnutiu kultúrneho a duchovného povedomia širokých vrstiev.

————————————————————————————————-

V prvom májovom týždni 2016  a v prvom aprílovom týždni 2017  sa uskutočnil na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej v Topoľčanoch Týždeň regionálnych osobností s cieľom oboznámiť študentov s niektorými osobnosťami regiónu stredného Ponitria a zároveň pozdvihnúť ich povedomie hrdosti na svoj rodný kraj. Za týmto účelom privítali na škole spisovateľku pre detí a mládež Ruženu Smatanovú, ktorá dlhé obdobie pôsobila ako učiteľka v obci Ludanice. Svojím zanieteným rozprávaním o procese vzniku jej knižiek zaujala žiakov, ktorým odpovedala na ich zvedavé otázky. Oni ju naopak zase prekvapili svojimi prezentáciami o jej diele. To isté pripravili o opernej speváčke Margaréte Švercelovej, rodáčky z Brodzian, ktorá sa im po živej besede odmenila viacerými piesňami, ktoré spievala počas svojej kariéry. Mimochodom pani Smatanová ešte v ten deň uskutočnila besedy na Obchodnej akadémii a Cirkevnej  Zdravotnej škole Vincenta d Paul, ktoré iniciovalo vedenie spomínanej pedagogickej školy. V jej knižnici v rámci tohto týždňa besedoval so žiakmi Dr. Žáčik z Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Oboznámil ich s významným archeológom Egonom Wiedermanom, rodákom z Topoľčian, ktorý má veľký podiel na organizácií vykopávok v nálezisku obce Bojná z obdobia Veľkej Moravy. Dozvedeli sa od neho tiež o ich dôležitosti pri ďalšom prehĺbení našej histórie z tohto obdobia. V tomto roku sme si pripomenuli 100. výročie narodenia významného topoľčianskeho rodáka Jána Romanovského, bábkarského dramatika, režiséra Bábkového divadla v Nitre a autora známych poviedok Žochárske parády. Z tohto dôvodu sa žiaci na hodinách slovenskej literatúry zaoberali jeho životným tvorivým dielom. Týždeň regionálnych osobností 2016, ktorý mal úspešný priebeh položil základy tradície pre jeho pravidelné každoročné konanie v budúcnosti. Druhý bol rovnako úspešný a bol venovaný trom osobnostiam regiónu.