Podujatia

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Regionálne združenie inteligencie Ponitria a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch pripravili dňa 12. 04. 2023 regionálnu akadémiu STOROČNICA KARDINÁLA,venovanú blížiacemu sa 100. výročiu narodenia kardinála Jána Ch. Korca. 

Akadémia sa konala v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch. V úvodnom príhovore PhDr. Katarína Beňová, predsedníčka Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch uviedla prítomných do problematiky. Následne PhDr. Vladimír Daniš, PhD. krátko, ale výstižne zhrnul neľahkú životnú púť kardinála J. Ch. Korca, rodáka zo stredného Ponitria z obce Bošany. Zdôraznil jeho veľký podiel na práci podzemnej cirkvi, ktorá svojím bojom pomohla deštruovať vtedajší totalitný komunistický systém. Tento boj vyvrcholil pokojnou sviečkovou demonštráciou v roku 1988 a naslednými udalosťami v roku 1989. Nikde v tej dobe vo východnej Európe sa takáto veľká a zároveň pokojná protikomunistická demonštrácia nekonala. Bola dôkazom odvahy Slovákov-kresťanov postaviť sa proti mocným pokornou, ale za to s nebojacnou odvahou. Súčasťou prednášky bola  prezentácia krátkej časti videozáznamu s výpoveďou kardinála Korca, ktorá pomohla dotvoriť obraz tejto významnej osobnosti.

Portrét s kardinálom Jánom Ch. Korcom – YouTube

            

Následne sa rozvinula zaujímavá diskusia, v priebehu ktorej  jeden z diskutujúcich, rodák z Bošian uviedol, akú veľkú úctu a vážnosť mal kardinál vo svojej rodnej obci. Jeho spolurovesníci ho oslovovali len menom Janko a bolo  sviatkom, keď zavítal do Bošian. Počas diskusie sa otvorila otázka o nutnosti zriadenia múzea v tejto obci, ktoré by mapovalo kardinálovo životné dielo a jeho veľký prínos pre slovenskú demokratickú spoločnosť. Je nanajvýš potrebné, aby sa takýto projekt zrealizoval pre pamäť národa a najmä historické povedomie mladých ľudí.  Vhodným priestorom by sa mohla stať budova starej fary, samozrejme, až po  rekonštrukcii. Určitou výhodou je, že budova je majetkom cirkvi a patrí do Nitrianskej diecézy, na čele ktorej stal kardinál Ján Chryzostom Korec. 

 

  Photo Milan Lukáč DiS. art

Slávnostnú duchovnú atmosféru podujatia umocnili účinkujúci svojimi kvalitnými vystúpeniami hudobného a slovného charakteru. Zo Základnej umeleckej školy Bošany sa predstavili  vyučujúci Mgr. Alena Dušová, Tomáš Hodál DiS. art. a žiak Peter Halaj.  Zo Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch v programe vystúpili Nicoletta Zvalová, rodáčka z Bošian, Terézia Lauková, rodáčka z Bošian a Martina Huttová. Je žiaduce, aby bolo podobných  podujatí v obciach nášho regiónu viac. Prispievajú k pozdvihnutiu kultúrneho a duchovného povedomia širokých vrstiev.

————————————————————————————————-

V prvom májovom týždni 2016  a v prvom aprílovom týždni 2017  sa uskutočnil na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej v Topoľčanoch Týždeň regionálnych osobností s cieľom oboznámiť študentov s niektorými osobnosťami regiónu stredného Ponitria a zároveň pozdvihnúť ich povedomie hrdosti na svoj rodný kraj. Za týmto účelom privítali na škole spisovateľku pre detí a mládež Ruženu Smatanovú, ktorá dlhé obdobie pôsobila ako učiteľka v obci Ludanice. Svojím zanieteným rozprávaním o procese vzniku jej knižiek zaujala žiakov, ktorým odpovedala na ich zvedavé otázky. Oni ju naopak zase prekvapili svojimi prezentáciami o jej diele. To isté pripravili o opernej speváčke Margaréte Švercelovej, rodáčky z Brodzian, ktorá sa im po živej besede odmenila viacerými piesňami, ktoré spievala počas svojej kariéry. Mimochodom pani Smatanová ešte v ten deň uskutočnila besedy na Obchodnej akadémii a Cirkevnej  Zdravotnej škole Vincenta d Paul, ktoré iniciovalo vedenie spomínanej pedagogickej školy. V jej knižnici v rámci tohto týždňa besedoval so žiakmi Dr. Žáčik z Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Oboznámil ich s významným archeológom Egonom Wiedermanom, rodákom z Topoľčian, ktorý má veľký podiel na organizácií vykopávok v nálezisku obce Bojná z obdobia Veľkej Moravy. Dozvedeli sa od neho tiež o ich dôležitosti pri ďalšom prehĺbení našej histórie z tohto obdobia. V tomto roku sme si pripomenuli 100. výročie narodenia významného topoľčianskeho rodáka Jána Romanovského, bábkarského dramatika, režiséra Bábkového divadla v Nitre a autora známych poviedok Žochárske parády. Z tohto dôvodu sa žiaci na hodinách slovenskej literatúry zaoberali jeho životným tvorivým dielom. Týždeň regionálnych osobností 2016, ktorý mal úspešný priebeh položil základy tradície pre jeho pravidelné každoročné konanie v budúcnosti. Druhý bol rovnako úspešný a bol venovaný trom osobnostiam regiónu.